Tenvik brygge

Tenvik brygge, mulighetsstudie for ny boligbebyggelse

Færder kommune

2019

Området er del av et felt med eldre industri ved vannkanten. Mulighetsstudien tar for seg etablering av ny boligbebyggelse og tilhørende utearealer. En ny og opparbeidet havnepromenade i vest gir adkomst til sjøkanten til glede for besøkende og nye beboere. Langs havnepromenaden legges det til rette for ulike aktiviteter med blant annet benker, båtbrygge, gjestebrygge, lekeplass, rasteplass, sjøbad og badeplass.

 

Tanken er at Tenvik brygge etableres med småhusbebyggelse på 2-3 etasjer. Mellom boligene er det siktlinjer og god kontakt mot sjøen og mellom øvre og nedre nivå på tomten. Boligene utformes med fokus på god bokvalitet, naturlige materialer og miljøvennlige løsninger. Inspirasjon til boligene er hentet fra tradis-jonell sjønær bebyggelse langs norskekysten, som brygger og naust. Husene tilpasser seg bebyggelsen i området i skala og materialitet. Studien er brukt som underlag for innspill til ny kommuneplan.