Baarsrudveien

Enebolig

Søndre Nærsnes

2018-2021

For å ivareta det eksisterende bygningsmiljøet på Søndre Nærsnes gård, er den nye boligen plassert lengst vest på tomta. Bygningen har karakter av å være «et hus i skogen» og det er valgt en materialpalett som har et tydelig slektskap med den eksisterende gårdsbebyggelsen.

Boligen er organisert i en L-form som åpner seg mot syd. Bygningsformen skaper et solrikt uteoppholdsareal, skjermet for støy og vind. Videre får rommene i boligen god kontakt med både omkringliggende natur og uterommet formen danner.

Utearealet omsluttet av L-formen får preg av å være opparbeidet hage og ligger delvis på taket over underliggende garasje. Øvrig del av tomta er bevart som naturtomt.

Den nye bebyggelsen er delt opp i ulike nivå for å tilpasse seg eksisterende nivå i landskapet. Huset har totalt fem ulike etasjenivå i en «split-level» løsning, men det er ikke like store sprang mellom samtlige etasjer. Man kan derfor si at huset strekker seg over tre etasjer. Boligens stue og kjøkken, samt barnesoverom ligger i midtre etasje, i direkte forbindelse med uterommet. Masteravdeling ligger i øverste etasje. Underetasjen inneholder hovedinngang, garasje, samt diverse bodareal.

Boligen har en arkitektonisk karakter som representerer samtiden, men henter flere elementer fra bebyggelsen på Søndre Nærsnes gård. I likhet med det gamle våningshuset har den nye boligen en høy sokkel med mural karakter og et bygningsvolum kledd i mørk stående kledning. Den mørke fargen demper fjernvirkningen til bygget.